REGULAMIN KLUBOWYCH REJSÓW MORSKICH


§1. WARUNKI WSTĘPNE
Ilekroć w treści „Regulaminu klubowych rejsów morskich” mowa jest o:
1. „regulaminie” – należy przez to rozumieć „Regulamin klubowych rejsów morskich”
2. „klubie” – należy przez to rozumieć Krakowski Yacht Club
3. „uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę, która zamierza wziąć udział w rejsie organizowanym przez Krakowski Yacht Club
4. „rejsie klubowym” – należy przez to rozumieć rejs umieszczony w „grafiku rejsów morskich” na stronie internetowej klubu, chyba że zastrzeżono inaczej; rejsy klubowe są rejsami szkoleniowo-stażowymi mogącymi obejmować żeglugę w porze nocnej oraz żeglugę w trudnych warunkach
5. „grafiku rejsów morskich” – należy przez to rozumieć plan rejsów na najbliższy sezon, publikowany na stronie internetowej klubu, z zastrzeżeniem § 4 i § 6 punkt 1 niniejszego regulaminu

§ 2. WARUNKI ZGŁOSZENIA NA REJS I PŁATNOŚCI
1. Przed zgłoszeniem na rejs uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz informacjami dotyczącymi rejsów morskich zamieszczonymi na stronie internetowej klubu. W przypadku wynikłych z powyższego ewentualnych wątpliwości, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się do klubu o udzielenie stosownych wyjaśnień.
2. Osoba małoletnia może brać udział w rejsie wyłącznie za zgodą prowadzącego rejs kapitana.
3. Po zgłoszeniu udziału w rejsie (poprzez formularz na stronie www.kyc.org.pl lub e-mail) klub wstępnie rezerwuje miejsce na jachcie o czym powiadamia poprzez email lub telefonicznie.
4. Warunkiem wpisania na listę uczestników rejsu jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie „Regulaminu klubowych rejsów morskich” oraz wpłacenie pierwszej raty w wysokości 400 zł. W przypadku osób zgłaszających się na rejs zastępczy na podstawie § 7 warunkiem wpisu na listę uczestników jest wpłata kaucji wynikającej z § 2 punkt 9 na konto klubu w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
5. Fakt dokonania wpłaty pierwszej raty na rejs jest dla klubu równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem klubowych rejsów morskich i go zaakceptował.
6. Nieotrzymanie przez klub wpłaty pierwszej raty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na rejs będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rejsie.
7. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na 5 tygodni przed rozpoczęciem rejsu. Nieuiszczenie opłat w tych terminach traktowane jest jako odstąpienie od uczestnictwa w rejsie.
8. W przypadku zgłoszenia na rejs w terminie krótszym niż 5 tygodni przed rozpoczęciem rejsu, uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na rejs.
9. Przed wejściem na jacht uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia na konto Klubu lub Kapitanowi kaucji (zwrotnej po zakończeniu rejsu) w wysokości 300 zł za osobę. Kaucja jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to uszkodzenia drobne np.: zatkane WC, zgubienie części wyposażenia itp.). W przypadku rażącego niedbalstwa lub lekkomyślnego, umyślnego uszkodzenia mienia, klub ma prawo dochodzić od uczestnika odszkodowania wyższego niż wpłacona kaucja.
10. Opłata za rejs nie zawiera kosztów paliwa, gazu, słodkiej wody na jachcie, opłat portowych, celnych, zezwoleń na żeglowanie po terenie parków narodowych, opłat za korzystanie z kanałów, opłat za używanie boi cumowniczych i wyżywienia. Powyższe koszty opłacane są ze wspólnej kasy tworzonej przed rozpoczęciem rejsu.
11. Uczestnik oświadcza, iż potrafi pływać, zaś stan jego zdrowia nie stanowi przeszkody dla udziału w rejsie.

§ 3. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W REJSIE
1.Uczestnik może odstąpić od udziału w rejsie. Za datę odstąpienia przyjmuje się:
a) dzień wpływu do klubu oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną,
b) dzień nie wykonania przez uczestnika czynności określonych „Warunkami” we wskazanych terminach.

2. W przypadku odstąpienia uczestnika od udziału w rejsie z przyczyn nie leżących po stronie klubu uczestnikowi przysługuje:
- w terminie powyżej 120 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 100% wpłaty,
- w terminie 120-91 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 90% wpłaty,
- w terminie 90-61 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 80% wpłaty,
- w terminie 60- 31 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 60% wpłaty,
- w terminie 30- 15 dni przed rozpoczęciem rejsu – zwrot 40% wpłaty,
- w terminie 14 dni i później, zwrot wpłaty nie przysługuje.

3. W przypadku wskazania osoby trzeciej, wstępującej w miejsce rezygnującego uczestnika, ograniczeń wynikających z § 3 ust. 2 nie stosuje się. Jeśli uczestnik rezygnujący posiada uprawnienia minimum sternika jachtowego, wskazanie na jego miejsce osoby nie posiadającej wskazanych wyżej uprawnień może nastąpić jedynie za zgodą klubu.

§ 4. ODWOŁANIE REJSU PRZEZ KLUB
1. Klub zastrzega sobie prawo odwołania rejsu najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, choroba, uszkodzenie jachtu itp.).
2. W przypadku odwołania rejsu przez klub, uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik rejsu klubowego jest członkiem, kandydatem lub sympatykiem klubu.
2. Osoby będące członkami klubu, to jest posiadające opłaconą składkę członkowską oraz 10 godzin pracy społecznej na rzecz klubu, mają prawo do zniżki w opłacie za rejs w wysokości 20% wysokości opłaty. W przypadku przepracowania na rzecz klubu większej liczby godzin niż wskazana przez statut, klub ma prawo do powiększenia wartości zniżki. Klub ma także prawo do ustanawiania dodatkowych zniżek (takich jak „first minute”) o czym poinformuje każdorazowo w grafiku rejsów morskich.
3. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz dokumentu podróży (paszport, wiza), jeśli jest wymagany w państwach odwiedzanych.
4. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania uczestnik obowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań Kapitana dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie, a w szczególności nie spożywania alkoholu na pokładzie jachtu bez zgody Kapitana oraz nie stosowania środków odurzających.
5. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnienie wacht zgodnie z grafikiem, udział w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywanie posiłków, utrzymanie porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udział w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itd.) w zakresie ustalonym z Kapitanem jachtu.
6. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku rejsu zagrażającego interesom innych członków załogi lub zasadom bezpieczeństwa, Kapitan może bez konsekwencji finansowej z tego tytułu wyokrętować go w najbliższym porcie lub na najbliższym kotwicowisku. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.
7. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§ 6. PRZEBIEG REJSU
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu z przyczyn od niego niezależnych (np.: działanie siły wyższej, awaria jachtu lub wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.). Zastrzega sobie prawo zmiany portów zaokrętowania i wyokrętowania, trasy rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych portów wynikających z zaistniałych warunków pogodowych, ze względu na bezpieczeństwo załogi i jachtu oraz innych przyczyn niezależnych od klubu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, klub nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania, noclegów i innych wynikłych stąd opłat.
2. Klub nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu itp.
3. Klub nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania rejsu następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od klubu. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do Klubu.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez niego na jachcie lub zniszczone w trakcie rejsu.
5. Za szkody powstałe na jachcie z przyczyny uczestnika odpowiedzialność ponosi uczestnik. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody w czasie trwania rejsu, a w razie niemożności – niezwłocznie po jego zakończeniu. W przypadku poniesienia z tego tytułu strat Klub może domagać się od uczestnika zwrotu kosztów usunięcia szkody.

§ 7. REKLAMACJE
1. Zarząd klubu przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia rejsu. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja.
2. Klub ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.