KURS NA STOPIEŃ STERNIKA JACHTOWEGO ORGANIZOWANY
PRZEZ KRAKOWSKI YACHT CLUB W SEZONIE 2015
REGULAMIN


INFORMACJE

1. Szkolenie odbędzie się na jachtach kabinowych zgodnie z wymogami programu szkolenia PZŻ

Szkolenie odbędzie się na jachtach morskich, spełniających wymogi programu szkolenia PZŻ z lat 2006-2012.

2. Ilość załóg 3, instruktorów – sterników 3 osoby, maksymalna ilość uczestników 18 osób, instruktor dla każdej załogi Przewidziano szkolenie na 3 jachtach pełnomorskich (max. liczba kursantów 18 osób). Szkolenie poprowadzi 3 instruktorów i Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego.

3. Czas szkolenia teoretycznego 35 godzin – zajęcia w dwa weekendy 13-14.04.2013 oraz 19 – 20.04.2013 Podczas kursu w Górkach nacisk zostanie położony na naukę manewrowania. Jednak codziennie dodatkowo odbywać się będą zajęcia teoretyczne.

4. Szkolenie teoretyczne rozpocznie się 13.04.2013 w Krakowie. Szkolenie praktyczne odbędzie się w terminie 27.05 – 01.06.2013 w Górkach Zachodnich. Szkolenie zakończy się egzaminem dnia 02.06.2013 również w Górkach Zachodnich.

Szkolenie zgodne z programem szkolenia na stopień sternika jachtowego PZŻ z lat 2006-2012. Przewidziana możliwość aktualizacji w przypadku wydania nowego Rozporządzenia Ministra Sportu.

1.Od uczestników części praktycznej wymagane jest:
a) zaświadczenie lekarskie – „brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa”, oraz wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego. Druki do pobrania „tutaj” lub do otrzymania w sekretariacie klubu.
b) ukończone 18 lat
c) udokumentowany staż (opinie z rejsu) – co najmniej 200 godzin żeglugi uzyskany podczas dwóch niezależnych rejsów pełnomorskich.

2.Klub zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz programie szkolenia w przypadku pojawienia przepisów dotyczących szkolenia na stopień sternika jachtowego lub braku rozporządzeń umożliwiających przeprowadzenie kursu lub egzaminu.

Istnieje możliwość, że do dnia zakończenia szkolenia praktycznego nie ukaże się nowe Rozporządzenie Ministra Sportu. Organizatorzy zapewniają w takim przypadku organizacje egzaminu w terminie późniejszym, bez dodatkowych kosztów uczestników (z wyjątkiem dojazdu na miejsce egzaminu).
Kursanci mogą bezpłatnie korzystać noclegu zna jachtach. Istnieje możliwość noclegu w jednym z obiektów AZS Galion (hotel, pawilon letni lub domek campingowy) za dodatkową opłatą. Realizacja zależy od warunków pogodowych i przebiegu szkolenia.

WARUNKI REZERWACJI MIEJSC I TERMINY WPŁAT

1.Rezerwacja – następuje poprzez uzupełnienie formularza uczestnictwa w kursie na stopień sternika jachtowego 2013 dostępnego na stronie internetowej klubu. •Rezerwacja ważna jest 4 dni od momentu wypełnienia formularza.
•Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata I raty.

2.Uczestnik kursu może wywiązać się z zobowiązań finansowych ustalonych przez Zarząd jednorazowo lub w ratach ustalonych poniżej. •I Rata: 350 zł Następuje potwierdzenie rezerwacji
•II Rata: 350 zł termin zapłaty – 02.04.2013
•III Rata: 390 zł termin zapłaty – 02.05.2013
•Wpłat należy dokonywać na konto klubowe

3.W wypadku niedopełnienia powyższych czynności w terminie Zarząd może skreślić uczestnika z listy uczestników czyli potraktować to jako rezygnację z kursu.

UWAGA !
Opłaty nie obejmują:

•- kosztów egzaminu i wydania patentu (dotychczas odpowiednio 100 zł i 25 zł dla młodzieży do 26-go roku życia, pozostali 100% drożej opłaty te pobiera Komisja Egzaminacyjna PZŻ);
Aktualnie nie są znane stawki za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie patentu.
•- kosztów wyżywienia i transportu;

WARUNKI REZYGNACJI
W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Klubu przepadają wpłaty jedynie w wysokości wpłaconych kolejnych rat. Zaliczki zwrócone zostaną w całości tylko w przypadku znalezienia zastępcy na zarezerwowane miejsce.
KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO ORGANIZOWANY
W KRAKOWIE W SEZONIE 2015
INFORMACJE, WARUNKI WPŁAT I REZYGNACJIINFORMACJE

1. Szkolenie odbywa się na jachtach omega oraz kabinowych zgodnie z wymogami programu szkolenia PZŻ

2. Ilość załóg od 1 do 4, ilość uczestników w załodze od 3 do 5, instruktor dla każdej załogi

3. Czas szkolenia teoretycznego -po apelu porannym.

4. Czas szkolenia praktycznego 80 godzin – zajęcia w soboty i niedziele (dla kursu weekendowego) lub w ustalone dni dla kursu intensywnego w godzinach 10 – 18, ilość spotkań 11

5. Od uczestników części praktycznej wymagana jest umiejętność pływania oraz zaświadczenie lekarskie – „brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa”. Dla niepełnoletnich również pisemna zgoda Rodziców (druk można pobrać tutaj lub w sekretariacie klubu)

WARUNKI REZERWACJI MIEJSC I TERMINY WPŁAT

1. Rezerwacja – następuje poprzez zapisanie się na kurs przez formularz na stronie lub osobiście w sekretariacie klubu.

2. Płatności:
• I Rata: 500 zł – do 7 dni po zgłoszeniu na kurs,
• II Rata: 400 zł (lub 500 zł – dot. kursów 1A, 6, 8) – najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.Wpłat należy dokonywać w sekretariacie klubu w godzinach dyżurów, lub na rachunek bankowy klubu.

3. W wypadku niedopełnienia powyższych czynności w terminie Zarząd Klubu może skreślić uczestnika z listy oraz przeprowadzić postępowanie jak w przypadku rezygnacji.

UWAGA

Opłaty nie obejmują kosztu egzaminu i wydania patentu – odpowiednio 100 zł i 25 zł dla młodzieży do 26-go roku życia, pozostali 100% drożej. Opłaty te pobiera Komisja Egzaminacyjna PZŻ

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji:

1. Na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu – użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości 30 zł.
2.Przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem kursu – potrącona zostanie równowartość I Raty. Zostanie ona zwrócona tylko w przypadku znalezienia zastępcy. W tej sytuacji pobrana zostanie opłata manipulacyjna jak wyżej.

3. Późniejsze rezygnacje nie uprawniają do zwrotu wpłaconych kwot.

UWAGA!

Od powyższych ustaleń można się odwoływać do Zarządu KYC, w terminie do dwóch tygodni od daty rezygnacji.