Procedura uzyskania patentu


Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:
• wygenerowany elektronicznie wniosek – (ze strony PZŻ)
• zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa – (wystawione przez KE) – oryginał
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)
• zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – (naklejone na wniosek)
• dowód opłaty w wysokości 50 zł
• kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. – ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
• w przypadku zmiany nazwiska – prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.